Monthly Archives: Tháng Tám 2017

Trần Ách Tắc dã truyện (2)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chân dung Trần Ách Tắc. Sưu tầm

Chu Mộng Long: Dã truyện giải trí cuối tuần. Các bạn đọc và share miễn phí nhưng phải tôn trọng bản quyền.

Sau khi bị cho về vườn đuổi gà cho vợ, ngày 15 tháng 3 năm 1286, Trần Ách Tắc đem cả gia đình đi hàng giặc và được Hốt Tất Liệt phong làm An Nam quốc vương rồi chờ ngày về nước. Read the rest of this entry

Trần Ách Tắc dã truyện (1)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trần Ách Tắc. Sưu tầm trên mạng.

Chu Mộng Long: Truyện dã sử cuối tuần. Các bạn đọc và share miễn phí nhưng phải tôn trọng bản quyền!

Năm 1282, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt sai tướng Toa Đô mang quân theo đường biển đi đánh Chiêm Thành, nhưng đường biển xa xôi, lại bị sóng gió đập cho tơi bời phải quay về nước. Bèn dùng kế sai Thoát Hoan mượn đường bộ đi qua nước Đại Việt để đánh Chiêm. Biết âm mưu của địch, Chiêm mất thì Việt cũng chẳng còn, Trần Thánh Tông hết sức lo lắng. Trần Ách Tắc hiến kế: Read the rest of this entry

Chúc mừng Hoàng Tuấn Công và sự tiến bộ của học thuật Việt Nam

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long: Trước tiên, tự chúc mừng Chu mỗ sau 3 tháng hè đi thồ chữ đã về nhà bình an. Chắc chắn là thu nhập không bằng buôn chổi đót hay lá chít… Khổ nhục nhưng vui vì đã tận tâm với cái chữ.

Vui hơn là vừa về đến nhà thì đã nhận được sách tặng của bạn Hoàng Tuấn Công. Vậy là đứa con tinh thần của Hoàng Tuấn Công đã vượt sóng gió để chào đời trong niềm vui chung của mọi người. Một lần nữa chúc mừng Hoàng Tuấn Công. Không chỉ chúc mừng Hoàng Tuấn Công mà chúc mừng cho học thuật Việt Nam từ đây biết chấp nhận sự phản biện tri thức. Read the rest of this entry

Tào Tháo ngoại truyện (4)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

(Nguyên tác: Chu Mộng Long. Truyện xưa. Nghiêm cấm suy diễn tùy tiện!)

Tào tướng hám tiền mưu tạo phản

Ngụy chúa giận chuột dọa đập bình

Lại nói về Tào Tháo sau khi cho tướng lĩnh được phép làm kinh tế, quân tướng ngày một giàu hẳn lên. Tháo đi đến đâu được quân tướng hầu hạ, tung hô và cho nhậu bí tỉ. Lại được bọn gái trẻ, mà lại là hàng sạch hầu hạ, nên Tháo vui lắm. Tháo họp các đại thần và bố cáo: Read the rest of this entry