Merry Christmas!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chúc giáng sinh an lành.

Chúc đại gia đình Việt Nam an sinh, thịnh vượng; quên đau khổ, xóa hận thù, dẹp tranh chấp; hướng đến hòa giải, hòa hợp dân tộc và quốc tế.

Merry Christmas. Nguồn Google Images

Merry Christmas. Nguồn Google Images

 Jingle Bells

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.