Tiếu lâm hậu hiện đại – Bài toán của đồng chí Châu

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Chuyện cho những người thích đùa. Ai không thích thì đi chỗ khác chơi!

Sau hôm Ngô Bảo Châu nhận giải Fields, tại một Sở nọ, ông Sở tổ chức một cuộc hội thảo về Ngô Bảo Châu.

Ông Sở mào đầu:

– Phải nói là nhờ có Đảng quang vinh và giáo dục Việt Nam ưu việt mà GS Ngô Bảo Châu mới có thể giải được bài toán bổ đề bổ điếc gì đó…

Một người hỏi:

– Thế các nhà bác học vĩ đại xưa nay không có Đảng và không được hưởng thụ giáo dục Việt Nam thì sao?

Ông Sở sáng mắt lên:

– Vấn đề là chỗ đấy. Sự thật là bọn bác học đó có tài giỏi đến mấy cũng không thể giải được bài toán của đồng chí Châu!!!

Chúng ta không cần biết bài toán bổ đề bổ điếc ấy là gì mà quan trọng hơn là xác định nguyên nhân đồng chí Châu đã giải được bài toán đó…

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.