Thông điệp 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Untitled_AHQJ.jpg.ashxChu Mộng Long – Đêm qua nghe Thông điệp 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên truyền hình quốc gia mà lòng phơi phới, vừa tự hào vừa tự tin về tiến trình dân chủ hóa của đất nước. Kẻ nào chống lại thông điệp này đều có thể quy về phản động, chống phá…

Cần thiết phải phổ biến sâu rộng hơn tư tưởng này để trên dưới đồng lòng thực hiện:

“Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch.” (Trích Thông điệp 2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Rất tuyệt vời. Thực hiện nghiêm túc tư tưởng này, những kẻ độc tài, bạo quyền không có đất sống, những kẻ lợi dụng dân chủ để thực hiện tự do tùy tiện vô chính phủ cũng không có cửa để chui.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.