Hồ sơ về Khoa ngoại cảm hay Đồng bóng học

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chu Mộng Long – Bạn đọc Chu Mộng Long tỏ ý có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ thông tin về “Khoa Ngoại cảm” hay “Đồng bóng học”. Mời  bấm vào các bài viết sau trên Google.Tiên Lãng:

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.