Thông tư gửi cho Đại học… Văn Điển

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

MeanhungChu Mộng Long – Đại học… Văn Điển vừa nhận được Thông tư 24/2013/TT-BGĐT về việc bổ sung đối tượng ưu tiên vào Đại học do Thứ trưởng Bùi Văn Ga kí ngày 04 tháng 7 năm 2013.

Đại học… Văn Điển hoan nghênh chính sách ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì số lượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã và đang dự tuyển vào đại học này khá đông.

Về mặt lí thuyết (không cần thực tiễn) các đối tượng trên dù đến tuổi 75, 80 trở lên (riêng Bà mẹ VNAH hiện đại có thể 30, dù hiện tại chưa có) vẫn có thể dự thi vào đại học để có thể sánh vai cùng con cháu mà làm nên sự nghiệp mới!

Bọn địch và báo lá cải cố tình xỏ xiên vào Thông tư này mà không biết đó là chính sách nhân đạo, uống nước nhớ nguồn của ta. Học, học nữa, học mãi… Nâng cao chất lượng dân trí, từ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cho đến… liệt sĩ mới thôi!

Tiền chính sách hiện không đủ giúp cho các đối tượng này có đời sống khá lên thì ưu tiên cộng điểm chứ sao!

Hoan nghênh Bộ đã có tầm nhìn rất xa cho một quy chế sau này không phải sửa đổi lần nữa, quan trọng hơn là, động viên các cụ cố gắng dành dụm tiền chính sách nộp học phí cho các trường đại học để có thêm tấm bằng vẻ vang làm gương cho con cháu!

Các Trường Đại học có lẽ nhờ cái thông tư khuyến học này mà có được một khoản học phí kha khá mà lo tự chủ về tài chính, vì hình như đến giờ quy định về học phí vẫn chưa cập nhật về việc có miễn học phí cho các cụ không.

40.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng ngàn cụ hoạt động cách mạng trước năm 1945 cũng có thể là nguồn thu hút khá lớn cho các lò luyện thi, vì các cụ không ôn (đúng ra là học tri thức mới chứ thời các cụ có học chương trình cải cách này đâu mà ôn) biết gì mà thi.

Dù sao cũng nên ủng hộ chính sách nhân đạo và khuyến học của Bộ. Thông tư này giải quyết được hàng loạt khó khăn về vật chất lẫn tinh thần của giáo dục Việt Nam.

Kính chúc các đối tượng được ưu tiên trên sau khi học xong đại học sẽ thành đạt trong cuộc sống mới, kể cả nơi… miền cực lạc!

—————————————————————————-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 24/2013/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 VÀ ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 7 CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 09/2012/TT-BGDĐT NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 24/2012/TT-BGDĐT NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2012, THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BGDĐT NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 21/2013/ TT- GDĐT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 và Thông tư số 21/2013/ TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 và Thông tư số 21/2013/ TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 như sau:

a) Bổ sung đối tượng ưu tiên vào đối tượng 03, gồm:

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

+ Người có công giúp đỡ cách mạng”.

b) Sửa đổi đối tượng ưu tiên “con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945” thuộc đối tượng 04 thành “con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945”.

c) Bổ sung đối tượng ưu tiên vào đối tượng 04, gồm:

“+ Con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng”.

2. Bổ sung đối tượng ưu tiên vào điểm a khoản 2 Điều 7:

“Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội; (Để báo cáo)
– Văn phòng Chính phủ; (Để báo cáo)
– Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH; (Để báo cáo)
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục; (Để báo cáo)
– Ban Tuyên giáo Trung ương; (Để báo cáo)
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Các Bộ có trường ĐH, CĐ (Để thực hiện);
– Kiểm toán nhà nước;
– Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (Để chỉ đạo th/h);
– Như Điều 3;
– Công báo;
– Website Chính phủ; Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

                              Đã kí

Bùi Văn Ga

 Nguồn: http://m.download.com.vn/docs/thong-tu-24-2013-tt-bgddt/download

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.